Dokumenty z najnowszej historii

Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski z 30 lipca 1920 r.

W sierpniu tego roku ( 2020 ) mija setna rocznica bitwy pod Warszawą z tego powodu będziemy publikować wiele materiałów dotyczących tamtych wydarzeń.

Poniżej jeden z ważnych dokumentów wydanych przez komunistyczny Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, który osiadł w Białymstoku.

Redakcja.

 

      Na terenach Polski, wyzwolonych z pod jarzma kapitału, powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład wchodzą t.t. Juljan Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht.
     Komitet Tymczasowy, ujmując rządy w swe ręce stawia sobie za zadanie:
Aż do chwili utworzenia stałego rządu robotniczo-włościańskiego w Polsce kłaść podwaliny pod przyszły ustrój Sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. W tym celu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski:
a) pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny,
b) odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i folwarczne na wsi,
c) powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne,
d) ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod zarząd
Komitetów robotniczych miejskich i wiejskich,
e) gwarantuje nietykalność ziemi włościan,
f) powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne,
g) gwarantuje obywatelom, lojalnie wykonywającym rozkazy i polecenia władz rewolucyjnych, zupełne bezpieczeństwo.

Białystok
30 lipca 1920 r.

Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski.

.

Wskazania dla towarzyszy w miejscowościach zajętych przez bolszewików

Mińsk Mazowiecki pod okupacją bolszewicką