Aktualności

List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

.

List otwarty do posła Bogdana Zdrojewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

.

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

Przesyłamy uwagi Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej do propozycji przebudowy mediów publicznych w Polsce, w nadziei, że biedą one wykorzystane w toku prac nad nową ustawą medialną. Deklarujemy pomoc i udział w pracach komisji.

Autorem poniższego tekstu jest redaktor MAREK KULIŃSKI, wieloletni dziennikarz TVP, m.in. sekretarz programowy w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym, od wielu kadencji członek naczelnych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

***

MEDIA PUBLICZNE W RP – kilka uwag na marginesie opracowania „Media obywatelskie – kierunki przebudowy mediów publicznych”.

Opracowanie to przygotowane przez sześciu kompetentnych ekspertów (pp. J. Dworak, St. Jędrzejewski, M. Kaczmarek-Śliwińska, K. Kościński, T. Kowalski, J. Weksler) stanowi rzetelną, merytoryczną podstawę do rozpoczęcia budowy nowego ładu medialnego Polsce.

Zgadzając się z przesłaniami opracowania proponujemy poważnie przyjąć również, te kilka na gorąco sformułowanych, ale dokładnie (przez lata obserwacji) przemyślanych wniosków:

1. Co najważniejsze: W miejsce likwidowanych spółek prawa handlowego Telewizja Polska i Polskie Radio utworzyć jedną, nazwijmy, Instytucję Dobra Publicznego „Polskie Radio i Telewizja”. (PRiTV) Korzyści z takiego zabiegu byłyby wielorakie. Tak programowe, kadrowe, technologiczne (powszechny aktualnie zapis tak dźwięku jak i obrazu w formule cyfrowej), oraz przynoszące ogromną oszczędność kosztów – obecnie niepotrzebnie dublowanych. (Wspólne: administracja, baza lokalowa, sprzętowa, transportowa, socjalna. A co najważniejsze – integracja dziennikarzy, realizatorów i twórców medialnych – bez rozdymania struktur zarządzania).

2. PRiTV winna działać według własnego, oryginalnego statutu określonego w specjalnej ustawie sejmowej i posiadać samodzielność podobną do np. uczelni wyższych lub narodowych instytucji kultury. Podstawowym obowiązkiem PRiTV powinno być powszechne krzewienie oświaty, wiedzy o problemach współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem w nim Polski i Europy, narodowej i światowej kultury oraz zapewnienie dostępu do bieżącej, aktualnej i obiektywnej informacji. Statut PRiTV powinien gwarantować jej niezależność programową od bieżących układów i struktur politycznych, zapewniać finansowanie podstawowej działalności ze środków publicznych w sposób gwarantujący uczciwe i optymalne wykorzystywanie publicznych pieniędzy niezależnie od bieżącej koniunktury politycznej i biznesowej.

3. Wybór władz PRiTV powinien odbywać się w formule otwartego konkursu przeprowadzanego przez specjalną komisję złożoną z kompetentnych fachowców powoływaną każdorazowo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji( wyraźnie odpartyjnioną) po koniecznej konsultacji z Parlamentem RP oraz gremiami zajmującymi się profesjonalnie mediami (stowarzyszenia i związki dziennikarskie, twórcze, wyższe uczelnie, instytuty badawcze – według uprzednio sporządzonego wykazu). Kandydaci na funkcje kierownicze w PRiTV winni posiadać odpowiednie wykształcenie, zweryfikowane osiągnięcia zawodowe w pracy w mediach, cieszyć się nieposzlakowaną opinią etyczną, a na czas pełnienia funkcji zobowiązać się do rezygnacji z członkostwa w partiach politycznych i organizacjach biznesowych.

4. KRRiTV w celu dokonywania bieżącej oceny jakości, rzetelności i efektów pracy PRiTV powinna powołać specjalistyczny, niezależny zespół badawczy monitorujący zgodność efektów antenowych z założeniami statutowymi zarówno pod kątem wielkości widowni, jak i poziomu satysfakcji z odbioru treści. (Coś na wzór dawnego OBOPiSP, tylko niezależnego od kierownictwa PRiTV.) Jego raporty stanowiłyby podstawę do corocznej oceny pracy instytucji jako całości, przedstawianej w formie publicznej prezentacji. Raport ten powinna zatwierdzać specjalna komisja społeczno-parlamentarna umiejscowiona przy KRRiTV. Zatwierdzenie takie byłoby podstawą do okresowego skwitowania pracy kierownictwa PRiTV.

5. Konferencji Mediów Polskich (Stowarzyszenie) przywrócić uprawnienia do oceny radia i telewizji pod kątem wywiązywania się z obowiązków misyjnych i przestrzegania zasad etycznych (Rada Etyki Mediów). Prace Konferencji skorelować z Radą Prasową (po latach ponownie powołaną przy Premierze RP).

Andrzej Maślankiewicz
Sekretarz Generalny ZG SD RP

.

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

SDRP za kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz

Prasa umiera. Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany terminu wyborów Prezydenta RP

List otwarty Ilony Łepkowskiej do pana Jarosława Kaczyńskiego

List otwarty ambasadorów w Polsce w sprawie obrony praw osób LGBT

Inne z sekcji 

Fraszki Jana Zacharskiego: Z placu boju

. Jan Zacharski .   Grupa Zawłaszczył sobie społeczne dobro W ministerstwie Zbigniew Ziobro, Stąd firmowana przez tego pana Grupa przestępcza zorganizowana. . Kolano Dziś już w kondycji jest znakomitej Pierwsze kolano Rzeczpospolitej, Szpital dał przykład dobrej roboty, Wie dostał za to miliony złotych. . Taca Opinia publiczna się niepokoi, Ze nie ma mocnych na […]

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024.

. Już w niedzielę 9 czerwca czeka nas ostatni etap wyborczego maratonu, tym razem będziemy głosować na posłów do Parlamentu Europejskiego.  Sytuacja międzynarodowa, a także wewnętrzna jaka jest w naszym kraju, powoduje, że waga tego głosowania jest szczególna. Niezwykle ważne jest, aby oddać swój głos na partie demokratyczne, które jako jedyne spośród biorących udział w […]